Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Patrice Dijkman en Nieuwe OR training

Artikel 1 Definitie en toepassing
1.1    Patrice Dijkman is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland onder nummer 30253532.
1.2    Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdracht of overeenkomst terzake van door Patrice Dijkman en Nieuwe OR training, hierna te noemen PD, te verrichten werkzaamheden ten behoeve van derden, hierna te noemen “opdrachtgever”.
1.3    Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk tussen PD en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1    Iedere offerte van PD is geldig gedurende dertig dagen na de datum ervan. De offerte is gebaseerd op de informatie die de opdrachtgever aan PD heeft verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie aan PD heeft verstrekt.
2.2    De overeenkomst tussen PD en de opdrachtgever komt tot stand wanneer PD een akkoordverklaring van de offerte ontvangt of door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier op de website van Nieuwe OR training. Een akkoordverklaring of aanmelding die telefonisch is gedaan wordt schriftelijk of per e-mail door PD bevestigd.
2.3   Uiterlijk twee weken voor de datum van de open cursus ontvangt de deelnemer een bericht per mail:
– of van over-intekening en zo mogelijk een aanbieding van een alternatief;
– of van het doorgaan van de cursus, de factuur wordt tevens verzonden;
– of met de uiterste datum waarop besloten zal worden om de cursus te laten doorgaan;
– of met een mededeling dat de cursus niet doorgaat. Indien de cursus niet doorgaat zal PD niet aansprakelijk zijn voor enigerlei kosten die gemaakt zijn door de deelnemer.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht
3.1    PD is bij het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. Het staat PD vrij op welke wijze zij, binnen de grenzen van de opdracht, de opdracht uitvoert.
3.2    Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal PD steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

Artikel 4 Betaling
4.1    Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in euro’s, door middel van storting ten gunste van bankrekening NL38 TRIO 0776 4520 53.
4.2    Het honorarium is gebaseerd op een dagdeeltarief voor de verrichte werkzaamheden en de werkelijk bestede tijd. In het honorarium zijn inbegrepen bureaukosten en kosten van rapporten tot een oplage van tien exemplaren.
4.3    De niet in het honorarium begrepen kosten bestaan onder meer uit reis- en verblijfskosten, extra materiaalkosten, kosten voor extra rapporten en kosten verbonden aan het inschakelen van externe deskundigen.
4.4    Over door de opdrachtgever aan PD verschuldigde bedragen wordt de BTW afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij expliciet is vermeld dat de BTW inclusief is.
4.5    De tarieven van PD worden periodiek in beginsel per 1 januari en 1 juli van elk jaar herzien aan de hand van de ontwikkeling van lonen en prijzen. PD is bevoegd de overeengekomen tarieven voor opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden dienovereenkomstig aan te passen. Van een tariefwijziging wordt de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld.
4.6    Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft PD, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Gedurende het verzuim van de opdrachtgever is PD onder meer gerechtigd de (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten.
4.7    Alle kosten, ontstaan als gevolg van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 114,-.

Artikel 5 Overmacht en ontbinding van de overeenkomst
5.1    Indien PD haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat PD alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
5.2    Wordt de opdracht om welke reden dan ook door de opdrachtgever geannuleerd dan zullen de kosten welke reeds voor de opdracht zijn gemaakt of welke door aangegane verplichtingen niet meer af te wentelen zijn, in rekening worden gebracht.
5.3    Indien arrangementskosten aan de orde zijn geldt de annuleringsregeling van de betreffende gereserveerde trainingsaccommodatie.
5.4    In geval van annulering door de opdrachtgever minder dan een termijn van 30 dagen voor de uitvoering van een trainingsopdracht zullen eveneens de geoffreerde dagdelen volledig worden doorberekend.
5.5    In geval van individuele afmeldingen bij trainingen zijn de volgende annuleringsregels van toepassing:
– bij annulering tot 4 weken vóór de training zijn geen kosten verschuldigd;
– bij annulering tot 21 dagen vóór de training zijn 50% van de cursuskosten verschuldigd;
– bij annulering binnen 21 dagen vóór de training blijven de totale cursuskosten verschuldigd.
5.6    Indien van PD in redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd dat de uitvoering van de opdracht wordt voortgezet is PD gerechtigd om de opdracht terug te geven. PD is alsdan geen enkele schadevergoeding verschuldigd terzake van deze teruggaaf.
5.7    In geval een van de partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de wederpartij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Artikel 6 Klachten
6.1    Opdrachtgever kan inzake direct waarneembare gebreken na beëindiging van de levering van diensten en goederen door opdrachtnemer binnen 14 dagen bij aangetekend schrijven reclameren.
6.2    Zolang de klacht door opdrachtnemer niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand.

Artikel 7 Geheimhouding en eigendom

7.1    PD is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever.
7.2    PD heeft het recht de bedrijfsnaam van de opdrachtgever te vermelden als opdrachtgever op haar website.
7.3    Alle rechten van intellectuele en ander eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde of gebruikte werkwijzen, methodieken, ontwerpen, documentatie, trainingsmateriaal e.d. berusten uitsluitend bij PD. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor zover deze uitdrukkelijk worden toegekend. Het is opdrachtgever niet toegestaan de verkregen materialen e.d. te vermenigvuldigen, of daarvan kopieën vervaardigen, dan wel deze ter beschikking te stellen of bekend te maken aan derden of aan anderen binnen de eigen organisatie dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, noch om met behulp van vorenbedoelde materialen intern of extern onderwijs te geven of te organiseren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1    PD heeft een inspanningsverplichting. De resultaten van toepassing en gebruik van door PD verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte werkzaamheden zijn mede afhankelijk van factoren buiten de invloed van PD. Ofschoon de opdracht door PD naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan PD geen garantie geven ten aanzien van de resultaten van door PD verstrekte adviezen, gegeven onderwijs en verrichte werkzaamheden.
8.2    In geval van schade is de eventuele aansprakelijkheid van PD beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de betrokken opdracht.
8.3    In geval van een tekortkoming die PD niet kan worden toegerekend, heeft PD het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige aanspraak of recht van welke aard ook voor de opdrachtgever.
8.4    Onder een tekortkoming die PD niet kan worden toegerekend, wordt onder meer verstaan: oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, gebrek aan grondstoffen of aan brandstoffen, stagnatie in of beperking of stopzetting van leveringen van openbare nutsbedrijven, brand, defecten aan apparatuur, stakingen en alle overig onvoorziene omstandigheden die de normale bedrijfsgang bij PD verstoren of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken.

Artikel 9 Beroepscode
9.1    PD neemt bij het verrichten van haar werkzaamheden de gedragsregels van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals (BVMP) in acht.

Artikel 10 Geschillen

10.1  Op alle door opdrachtnemer te sluiten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing.
10.2  Bij geschillen is de bevoegde rechter de rechter in Utrecht.

Patrice Dijkman, Nieuwe OR training, 2021